TREMA 2024 alimentatie berekenen

Hoe bereken je alimentatie?

De 'TREMAnormen' 2024 zijn richtlijnen van een werkgroep van deskundigen, op basis waarvan de rechtbanken de alimentatie berekenen en vaststellen. De draagkracht voor alimentatie kunt u afleiden uit de TREMA Normen 2024 Alimentatie berekenen.

Het rapport bevat normen of richtlijnen die bij de vaststelling van alimentatie kunnen worden gehanteerd. De werkgroep beveelt de toepassing van deze richtlijnen aan. Het heeft niet de status van wet, zodat ervan kan worden afgeweken. Wel is het zo dat de meeste rechters de richtlijnen volgen.

Flinke studie

De TREMA normen doorgronden, vergt een flinke studie. Er zijn vele begrippen die gelden, zoals een 'draagkrachtloos inkomen' en 'gelijkheid boven en onder de streep'. Dit maakt het voor iemand in een stressvolle situatie als een echtscheiding, niet makkelijk.

Wij berekenen voor u alimentatie

De alimentatie kunnen wij voor u berekenen en laten vaststellen door de rechtbank. Verder kunnen wij uiteraard bemiddelen om een situatie af te spreken welke recht doet aan alle betrokkenen. De hoogte van de partner- en kinderalimentatie volgt onder meer uit de afspraken over de omgangsregeling, ouderschapsplan en/of co-ouderschapsregeling.

Alimentatie na echtscheiding, of scheiding van tafel en bed

Bij de ontwikkeling van haar richtlijnen heeft de werkgroep voornamelijk het oog gehad op het vaststellen of wijzigen van alimentatie na echtscheiding, of scheiding van tafel en bed
Het gaat daarbij steeds om partneralimentatie en kinderalimentatie.

Partneralimentatie

Partneralimentatie is een maandelijkse uitkering voor het levensonderhoud van de voormalig echtgenoot, of voormalig geregistreerde partner. Het wordt onder meer vastgesteld aan de hand van de draagkracht van de andere partner.

Kinderalimentatie

Kinderalimentatie is een bijdrage van de niet-verzorgende ouder in de kosten van verzorging en opvoeding van de kinderen. Het betreft tevens de bijdrage ten behoeve van al dan niet door de vader erkende kinderen.

Alimentatie voor jongeren vanaf 18 jaar

Sinds de verlaging van de meerderjarigheidsgrens per 1 januari 1988 bestaat de verplichting van ouders om te voorzien in de kosten van levensonderhoud en studie van kinderen in de leeftijd van 18 tot 21 jaar. Met de term kosten van levensonderhoud en studie wordt in feite niets anders bedoeld dan de kosten van verzorging en opvoeding. Deze kinderen kunnen jegens hun ouders een zelfstandig recht op een bijdrage in die kosten geldend maken. Als deze meerderjarige kinderen zelf inkomen hebben zoals een bijbaantje, dan zal het alimentatiebedrag lager worden vastgesteld. Studiefinanciering wordt niet gezien als inkomen. De hoogte van de studiefinanciering is afhankelijk van de bijdrage (alimentatie) die de ouders kunnen leveren in de kosten van het levensonderhoud.  

TREMA 2024 en Bijstandsverhaal

De gemeente verstrekt aan de pas gescheiden partner meestal wel een bijstandsuitkering. Echter kan de gemeente vervolgens deze uitkering trachten te verhalen op de ex die mogelijk te weinig alimentatie voldoet. Dit heet 'Bijstandsverhaal'. De aanbevelingen in het TREMA-rapport zijn ook geschikt voor toepassing op verhaal van bijstand, als dit verhaal is gegrond op een onderhoudsverplichting. Overigens kan de gemeentelijke verhaalprocedure specifieke vragen opwerpen, bijvoorbeeld van bestuursrechtelijke aard.

Behoefte aan alimentatie

Iemand is volgens de TREMA 'behoeftig' als niet zelf in het eigen levensonderhoud kan worden voorzien. Er ontbreken de nodige middelen én deze kunnen ook in redelijkheid niet worden verkregen. Dit geldt alleen voor partneralimentatie. Voor kinderen wordt steeds automatisch aangenomen dat deze behoefte hebben aan kinderalimentatie
 
Volgens vaste jurisprudentie kan niet worden uitgegaan van een absoluut behoeftebegrip: behoefte houdt niet op bij het bestaansminimum. Het bestaan en de omvang van de behoefte hangen af van de individuele omstandigheden en moeten van geval tot geval worden bepaald. Allerlei omstandigheden kunnen een rol spelen.

Voorbeeld behoefte partneralimentatie

Van een alleenstaande moeder die eerder niet werkte tijdens het huwelijk, kan ná het huwelijk worden verwacht dat zij in staat zal zijn eigen inkomen te verwerven. Als zij niet redelijke inspanningen daarvoor doet, zal de partneralimentatie kunnen worden verlaagd met haar 'verdiencapaciteit'. Er wordt dus van uitgegaan dat de alleenstaande moeder wel moeite doet om een eigen inkomen te verwerven na haar echtscheiding.

Maximum alimentatieberekening

De vast te stellen alimentatie mag de behoefte niet overstijgen, evenmin als de draagkracht. De laagste van de twee vormt dus het maximum. De omstandigheden van partijen kunnen aanleiding geven de alimentatie lager dan dit maximum vast te stellen. Tijdens uw echtscheidingsprocedure maken wij voor u de alimentatieberekening en adviseren u over de hoogte van de te betalen partneralimentatie en/of kinderalimentatie.

Suggesties

Stel direct uw vraag

Om uw vraag te kunnen beantwoorden hebben wij nog de volgende gegevens van u nodig. Tijdens werkdagen wordt uw vraag meestal binnen 2 uur beantwoord.

 

Vereist
Vereist
Vereist
Vereist

Bel 0800-822 4433

...of bel mij terug!

Vereist
Vereist

Bereken

Betaalt de overheid mee aan mijn scheiding?

Netto maandinkomen van mijzelf

Ik heb de dagelijkse zorg voor een minderjarig kind

ja
nee

Mijn spaartegoed is hoger dan 12.500,-

ja
nee

Komt u in aanmerking voor een overheidsbijdrage?

Dit is slechts een indicatieve uitkomst waaraan geen rechten kunnen worden ontleend. Graag helpen wij u bij het maken van een complete berekening.

Bereken

Hoeveel partneralimentatie moet ik betalen?

Bruto jaarinkomen van mijzelf

Bruto jaarinkomen van mijn partner

Maandelijkse kinderalimentatie


Partneralimentatie per maand

Dit is slechts een indicatieve uitkomst waaraan geen rechten kunnen worden ontleend. Graag helpen wij u bij het maken van een complete berekening.

Bereken

Hoeveel kinderalimentatie moet ik betalen?

Netto maandinkomen van mijzelf

Netto maandinkomen van mijn partner


Uw maandelijkse kinderalimentatie bedraagt

Dit is slechts een indicatieve uitkomst waaraan geen rechten kunnen worden ontleend. Graag helpen wij u bij het maken van een complete berekening.

Bereken

Kan ik mijn woning behouden?

Bruto jaarinkomen van mijzelf

Bruto alimentatie per jaar

Wat is de vrije verkoopwaarde?

Hoogte van de hypotheek?


Kunt u uw koopwoning ook na de scheiding behouden?

Dit is slechts een indicatieve uitkomst waaraan geen rechten kunnen worden ontleend. Graag helpen wij u bij het maken van een complete berekening.