Wat krijg ik mee?

Inboedel scheiden

Met betrekking tot de verdeling van de inboedel wordt een verdelingslijst opgesteld. Als een van u beiden in de woning achterblijft, is het praktisch om alleen te noteren wat de ander meeneemt. Een eventuele 'scheve' verdeling kan door bemiddeling worden rechtgetrokken door het vaststellen van een compensatiebedrag dat moet worden betaald. Zie voorbeeld inboedellijst.

Hoe wordt de waarde van de inboedel bepaald?

De waarde van inboedelgoederen dient te worden vastgesteld op basis van de marktwaarde. Omdat dit meestal een laag bedrag is, kunt u het beste uw goederen delen bij helften. Bij de verdeling dient u niet uit te gaan van de nieuwwaarde of aankoopwaarde, maar van de dagwaarde.

Wat hoeft niet te worden verdeeld?

Persoonlijk ‘verknochte’ zaken hoeven niet te worden gedeeld zoals: kleding, studieboeken en sieraden. Verknocht betekent dat het goed of de schuld op een zo bijzondere en dusdanige wijze aan de ander toebehoort, dat deze buiten de gemeenschap valt (bijvoorbeeld kleding of sieraden). De verknochtheid wordt onder andere bepaald door de maatschappelijke opvattingen hierover.

Erfstukken die een van de partners heeft ontvangen via een notarieel opgesteld testament, waarbij ‘de koude kant’ is uitgesloten en zaken welke krachtens de huwelijkse voorwaarden of schenking niet voor verdeling in aanmerking komen, hoeven ook niet te worden gedeeld.

Transitievergoeding verdelen, of is deze 'verknocht' ?

Een transitievergoeding is een schadevergoeding voor inkomensschade als gevolg van ontslag. De Hoge Raad oordeelde in 1996 dat een gouden handdruk in de gemeenschap valt en dient te worden verrekend. In 2008 heeft de Hoge Raad echter geoordeeld dat indien de schadeloosstelling in de vorm van een bedrag ineens wordt uitgekeerd, er geen plaats is voor de uitzondering dat het goed ‘verknocht’ is. Dit bedrag valt dus in de gemeenschap van goederen. Echter, bij het geschil dat in 2008 werd voorgelegd aan de Hoge Raad ging het niet om een uitkering in één keer. Er was een overeenkomst gesloten tussen de man en zijn werkgever in verband met de beëindiging van de dienstbetrekking van de man. Zij waren overeengekomen dat er een koopsom zou worden gestort voor een stamrechtverzekering bij een verzekeringsmaatschappij. De man zou tot de ingangsdatum van zijn ouderdomspensioen periodieke uitkeringen ontvangen, waardoor zijn inkomen werd aangevuld tot 70% van zijn laatstgenoten salaris. De vraag is of deze aanspraken (waaronder de uitkeringen) ook in de gemeenschap van goederen vallen? Er moet in dit verband een onderscheid worden gemaakt tussen aanspraken van vóór en aanspraken van na de ontbinding van de huwelijksgemeenschap. De aanspraken van vóór de ontbinding van de huwelijksgemeenschap vallen in de gemeenschap, net als ontvangen loon. De aanspraken van na de ontbinding van de huwelijksgemeenschap vallen echter niet in de huwelijksgemeenschap. Deze aanspraken zijn een vervanging van het inkomen dat de man zou hebben ontvangen als de dienstbetrekking was voortgezet.

Indien de transitievergoeding dus niet in één keer wordt voldaan, zal moeten worden nagegaan welk deel van de uitkering wel in de gemeenschap van goederen valt. Het andere deel wordt gezien als een ‘verknocht’ goed en zal volledig aan de desbetreffende persoon toekomen. Wordt de transitievergoeding wel ineens uitgekeerd, dan valt deze volledig in de gemeenschap van goederen. Het wordt dan niet gezien als een ‘verknocht’ goed en zal moeten worden verrekend.

Wat is een compensatiebedrag?

Als u de inboedel niet gaat delen bij helften, kunt u een compensatiebedrag afspreken dat aan de ‘benadeelde’ zal worden voldaan. Hierbij wordt vaak ook rekening gehouden met het feit dat bijvoorbeeld één van u beiden een nieuwe woning moet betrekken en herinrichtingskosten moet maken.

Schulden en scheiden

Ook na de echtscheiding blijft in principe ieder afzonderlijk (hoofdelijk) aansprakelijk voor de huwelijkse schulden als u in gemeenschap van goederen bent gehuwd. Dit is zélfs het geval als uw advocaat in het echtscheidingsconvenant een bepaalde verdeling heeft afgesproken. Schuldeisers moeten mogelijk akkoord gaan met de door u gekozen verdeling van schulden. Indien een van u beiden een schuld overneemt, dan heeft dat in principe slechts effect tussen u beiden, ténzij de schuldeiser akkoord is met de schuldovername. Indien de schuldeiser niet akkoord gaat met schuldovername door een van u beiden, kan deze schuldeiser u ook na de scheiding nog steeds allebei aanspreken om de hele schuld te voldoen.

Kan ik de levensverzekering overnemen?

Levensverzekeringen kunnen niet zonder meer van naam worden gewijzigd. Deze zijn gekoppeld aan het leven van één van u beiden. De aanstaande ex heeft echter wel mogelijk recht op de helft van de afkoopwaarde van de polis.

Pensioen en scheiden

Het ouderdomspensioen wordt meestal verdeeld op basis van de Wet Verevening Pensioenrechten, of via conversie. Conversie (omzetting) van ouderdomspensioen betekent dat u bij uw scheiding kiest voor een andere verdeling dan de standaardverdeling. Conversie is alleen mogelijk bij echtscheiding of beëindiging van geregistreerd partnerschap, als de ex-partner en de pensioenuitvoerder met het verzoek instemmen. Conversie is niet mogelijk bij scheiding van tafel en bed. Waar u het beste voor kunt kiezen, hangt af van uw persoonlijke situatie. In overleg met u beiden wordt er met de bemiddelaar de juiste keuze gemaakt. Verder komt ook aan de orde, het nabestaandenpensioen, voorzover dat niet op risico basis is verzekerd. In dat geval kan er voor worden gekozen het nabestaandenpensioen om te zetten in ouderdomspensioen.

Wat wij voor u kunnen doen

In samenspraak met u beiden wordt vastgesteld:

  • Wat is er te verdelen
  • Hoe kan de verdeling er uit komen te zien.

U wordt geholpen met het maken van keuzen. Vervolgens worden de afspraken vastgelegd in de echtscheidingstukken. Tenslotte wordt het echtscheidingsconvenant waarin alle gemaakte afspraken zijn vastgelegd, bekrachtigd door de rechtbank.

Suggesties

Inboedel
Auto
Pensioen

Stel direct uw vraag

Om uw vraag te kunnen beantwoorden hebben wij nog de volgende gegevens van u nodig. Tijdens werkdagen wordt uw vraag meestal binnen 2 uur beantwoord.

 

Vereist
Vereist
Vereist
Vereist

Bel 0800-822 4433

...of bel mij terug!

Vereist
Vereist

Bereken

Betaalt de overheid mee aan mijn scheiding?

Netto maandinkomen van mijzelf

Ik heb de dagelijkse zorg voor een minderjarig kind

ja
nee

Mijn spaartegoed is hoger dan 12.500,-

ja
nee

Komt u in aanmerking voor een overheidsbijdrage?

Dit is slechts een indicatieve uitkomst waaraan geen rechten kunnen worden ontleend. Graag helpen wij u bij het maken van een complete berekening.

Bereken

Hoeveel partneralimentatie moet ik betalen?

Bruto jaarinkomen van mijzelf

Bruto jaarinkomen van mijn partner

Maandelijkse kinderalimentatie


Partneralimentatie per maand

Dit is slechts een indicatieve uitkomst waaraan geen rechten kunnen worden ontleend. Graag helpen wij u bij het maken van een complete berekening.

Bereken

Hoeveel kinderalimentatie moet ik betalen?

Netto maandinkomen van mijzelf

Netto maandinkomen van mijn partner


Uw maandelijkse kinderalimentatie bedraagt

Dit is slechts een indicatieve uitkomst waaraan geen rechten kunnen worden ontleend. Graag helpen wij u bij het maken van een complete berekening.

Bereken

Kan ik mijn woning behouden?

Bruto jaarinkomen van mijzelf

Bruto alimentatie per jaar

Wat is de vrije verkoopwaarde?

Hoogte van de hypotheek?


Kunt u uw koopwoning ook na de scheiding behouden?

Dit is slechts een indicatieve uitkomst waaraan geen rechten kunnen worden ontleend. Graag helpen wij u bij het maken van een complete berekening.